E84

产品详情

                安装方式                漫反射型                反馈反射型                槽型
                检测距离

                  4cm
                直流DC6-36V                NPN                NO 常开

                 E84-GS-2NANA
                NC 常闭

                 E84-GS-2NANB
                三线常开常闭转换

                 E84-GS-2NBNA
                NO+NC 四线常开常闭


                PNP                NO 常开

                 E84-GS-2PAPA
                NC 常闭

                 E84-GS-2PAPB
                三线常开常闭转换

                 E84-GS-2PBPA
                NO+NC 四线常开常闭


                交流AC K:90-250V K1:380V                Scr输出                NO 常开


                NC 常闭


                 


                继电器输出                DC


                AC


                DC/AC


                输出电流                DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出,触点电流1A 3A
                消耗电流                5mA-30mA
                响应时间                DC:<2.5ms AC:<30ms
                开关频率                <300Hz
                绝缘电阻                >200MΩ
                外壳体材料                金属/塑料APS
                工作环境照度                太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下
                工作环境温度                -20℃~+55℃
                检测物体                透明或不透明                不透明体
                指向角                                 3℃~20℃                3℃~10℃
                接线方式                2m PVC电缆 插头